Wochenendbelegung Kursräume

Wochenendbelegung Kursräume  · September 2018

Kursraum 1

SA 01.09.2018    verfügbar

S0 02.09.2018     verfügbar

SA 08.09.2018     belegt

S0 09.09.2018      belegt

SA 15.09.2018     verfügbar

SO 16.09.2018      verfügbar

SA 22.09.2018      verfügbar

SO 23.09.2018      verfügbar

SA 29.09.2018      verfügbar

SO 30.09.2018      belegt

Kursraum 2

SA 01.09.2018    verfügbar

S0 02.09.2018    verfügbar

SA 08.09.2018    verfügbar

S0 09.09.2018    verfügbar

SA 15.09.2018     verfügbar

SO 16.09.2018      verfügbar

SA 22.09.2018      verfügbar

SO 23.09.2018      verfügbar

SA 29.09.2018      verfügbar

SO 30.09.2018      belegt

Kursraum 3

SA 01.09.2018    verfügbar

S0 02.09.2018    verfügbar

SA 08.09.2018    belegt

S0 09.09.2018    belegt

SA 15.09.2018     verfügbar

SO 16.09.2018      verfügbar

SA 22.09.2018      verfügbar

SO 23.09.2018      verfügbar

SA 29.09.2018      verfügbar

SO 30.09.2018      belegt

Wochenendbelegung Kursräume  · Oktober 2018

Kursraum 1

SA 06.10.2018    belegt

S0 07.10.2018     belegt

SA 13.10.2018     belegt

S0 14.10.2018      belegt

SA 20.10.2018     belegt

SO 21.10.2018      verfügbar

SA 27.10.2018      belegt

SO 28.10.2018      belegt

Kursraum 2

SA 06.10.2018    belegt

S0 07.10.2018     belegt

SA 13.10.2018     belegt

S0 14.10.2018     belegt

SA 20.10.2018     belegt

SO 21.10.2018      verfügbar

SA 27.10.2018      belegt

SO 28.10.2018      belegt

Kursraum 3

SA 06.10.2018    belegt

S0 07.10.2018     belegt

SA 13.10.2018     belegt

S0 14.10.2018      belegt

SA 20.10.2018     belegt

SO 21.10.2018      verfügbar

SA 27.10.2018      belegt

SO 28.10.2018      belegt

Wochenendbelegung Kursräume  · November 2018

Kursraum 1

SA 03.11.2018    belegt

S0 04.11.2018     belegt

SA 10.11.2018     belegt

S0 11.11.2018      verfügbar

SA 17.11.2018      belegt

SO 18.11.2018     belegt

SA 24.11.2018     belegt

SO 25.11.2018     verfügbar

Kursraum 2

SA 03.11.2018    belegt

S0 04.11.2018     belegt

SA 10.11.2018     belegt

S0 11.11.2018      verfügbar

SA 17.11.2018      belegt

SO 18.11.2018     belegt

SA 24.11.2018     belegt

SO 25.11.2018     verfügbar

Kursraum 3

SA 03.11.2018    belegt

S0 04.11.2018     belegt

SA 10.11.2018     belegt

S0 11.11.2018      verfügbar

SA 17.11.2018      belegt

SO 18.11.2018     belegt

SA 24.11.2018     belegt

SO 25.11.2018     verfügbar

Wochenendbelegung Kursräume  · Dezember 2018

Kursraum 1

SA 01.12.2018     belegt

S0 02.12.2018     verfügbar

SA 08.12.2018     belegt

S0 09.12.2018     belegt

SA 15.12.2018      belegt

SO 16.12.2018     verfügbar

SA 22.12.2018     verfügbar

SO 23.12.2018     verfügbar

SA 29.12.2018    verfügbar

SO 30.12.2018     verfügbar

Kursraum 2

SA 01.12.2018     belegt

S0 02.12.2018     verfügbar

SA 08.12.2018    belegt

S0 09.12.2018     belegt

SA 15.12.2018      belegt

SO 16.12.2018     verfügbar

SA 22.12.2018     verfügbar

SO 23.12.2018     verfügbar

SA 29.12.2018    verfügbar

SO 30.12.2018     verfügbar

Kursraum 3

SA 01.12.2018     belegt

S0 02.12.2018     verfügbar

SA 08.12.2018     belegt

S0 09.12.2018     belegt

SA 15.12.2018      belegt

SO 16.12.2018     verfügbar

SA 22.12.2018     verfügbar

SO 23.12.2018     verfügbar

SA 29.12.2018    verfügbar

SO 30.12.2018     verfügbar

Wochenendbelegung Kursräume  · Jänner 2019

Kursraum 1

SA 05.01.2019    verfügbar

S0 06.01.2019     verfügbar

SA 12.01.2019     verfügbar

S0 13.01.2019      verfügbar

SA 19.01.2019      belegt

SO 20.01.2019     verfügbar

SA 26.01.2019     verfügbar

SO 27.01.2019     verfügbar

Kursraum 2

SA 05.01.2019    verfügbar

S0 06.01.2019     verfügbar

SA 12.01.2019     verfügbar

S0 13.01.2019      verfügbar

SA 19.01.2019      belegt

SO 20.01.2019     verfügbar

SA 26.01.2019     verfügbar

SO 27.01.2019     verfügbar

Kursraum 3

SA 05.01.2019    verfügbar

S0 06.01.2019     verfügbar

SA 12.01.2019     verfügbar

S0 13.01.2019      verfügbar

SA 19.01.2019      belegt

SO 20.01.2019     verfügbar

SA 26.01.2019     verfügbar

SO 27.01.2019     verfügbar

Wochenendbelegung Kursräume  · Februar 2019

Kursraum 1

SA 02.02.2019    belegt

S0 03.02.2019     belegt

SA 08.02.2019     belegt

S0 09.02.2019     belegt

SA 16.02.2019       verfügbar

SO 17.02.2019     verfügbar

SA 23.02.2019     verfügbar

SO 24.02.2019     verfügbar

Kursraum 2

SA 02.02.2019    belegt

S0 03.02.2019     belegt

SA 08.02.2019     belegt

S0 09.02.2019      belegt

SA 16.02.2019       verfügbar

SO 17.02.2019     verfügbar

SA 23.02.2019     verfügbar

SO 24.02.2019     verfügbar

Kursraum 3

SA 02.02.2019    belegt

S0 03.02.2019     belegt

SA 08.02.2019     belegt

S0 09.02.2019      belegt

SA 16.02.2019       verfügbar

SO 17.02.2019     verfügbar

SA 23.02.2019     verfügbar

SO 24.02.2019     verfügbar

Wochenendbelegung Kursräume  · März 2019

Kursraum 1

SA 02.03.2019     belegt

S0 03.03.2019     belegt

SA 09.03.2019     verfügbar

S0 10.03.2019     verfügbar

SA 16.03.2019      verfügbar

SO 17.03.2019     verfügbar

SA 23.03.2019     belegt

SO 24.03.2019     belegt

SA 30.03.2019    verfügbar

SO 31.03.2019     verfügbar

Kursraum 2

SA 02.03.2019     belegt

S0 03.03.2019     belegt

SA 09.03.2019     verfügbar

S0 10.03.2019     verfügbar

SA 16.03.2019      verfügbar

SO 17.03.2019     verfügbar

SA 23.03.2019     belegt

SO 24.03.2019     belegt

SA 30.03.2019    verfügbar

SO 31.03.2019     verfügbar

Kursraum 3

SA 02.03.2019     belegt

S0 03.03.2019     belegt

SA 09.03.2019     verfügbar

S0 10.03.2019     verfügbar

SA 16.03.2019      verfügbar

SO 17.03.2019     verfügbar

SA 23.03.2019     belegt

SO 24.03.2019     belegt

SA 30.03.2019    verfügbar

SO 31.03.2019     verfügbar

Wochenendbelegung Kursräume  · April 2019

Kursraum 1

SA 06.04.2019     belegt

S0 07.04.2019     belegt

SA 13.04.2019     verfügbar

S0 14.04.2019     verfügbar

SA 20.04.2019     verfügbar

SO 21.04.2019     verfügbar

SA 27.04.2019     verfügbar

SO 28.04.2019     verfügbar

Kursraum 2

SA 06.04.2019     belegt

S0 07.04.2019     belegt

SA 13.04.2019     verfügbar

S0 14.04.2019     verfügbar

SA 20.04.2019     verfügbar

SO 21.04.2019     verfügbar

SA 27.04.2019     verfügbar

SO 28.04.2019     verfügbar

Kursraum 3

SA 06.04.2019     belegt

S0 07.04.2019     belegt

SA 13.04.2019     verfügbar

S0 14.04.2019     verfügbar

SA 20.04.2019     verfügbar

SO 21.04.2019     verfügbar

SA 27.04.2019     verfügbar

SO 28.04.2019     verfügbar

Wochenendbelegung Kursräume  · Mai 2019

Kursraum 1

SA 04.05.2019     belegt

S0 05.05.2019     belegt

SA 11.05.2019      verfügbar

S0 12.05.2019      verfügbar

SA 18.05.2019      verfügbar

SO 19.05.2019     verfügbar

SA 25.05.2019    verfügbar

SO 26.05.2019     verfügbar

Kursraum 2

SA 04.05.2019     belegt

S0 05.05.2019     belegt

SA 11.05.2019      verfügbar

S0 12.05.2019      verfügbar

SA 18.05.2019      verfügbar

SO 19.05.2019     verfügbar

SA 25.05.2019    verfügbar

SO 26.05.2019     verfügbar

Kursraum 3

SA 04.05.2019     belegt

S0 05.05.2019     belegt

SA 11.05.2019      verfügbar

S0 12.05.2019      verfügbar

SA 18.05.2019      verfügbar

SO 19.05.2019     verfügbar

SA 25.05.2019    verfügbar

SO 26.05.2019     verfügbar

Wochenendbelegung Kursräume  · Juni 2019

Kursraum 1

SA 01.06.2019     verfügbar

S0 02.06.2019     verfügbar

SA 08.06.2019     belegt

S0 09.06.2019     belegt

SA 15.06.2019      verfügbar

SO 16.06.2019     verfügbar

SA 22.06.2019     verfügbar

SO 23.06.2019     verfügbar

SA 29.06.2019    verfügbar

SO 30.06.2019     verfügbar

Kursraum 2

SA 01.06.2019     verfügbar

S0 02.06.2019     verfügbar

SA 08.06.2019     belegt

S0 09.06.2019     belegt

SA 15.06.2019      verfügbar

SO 16.06.2019     verfügbar

SA 22.06.2019     verfügbar

SO 23.06.2019     verfügbar

SA 29.06.2019    verfügbar

SO 30.06.2019     verfügbar

Kursraum 3

SA 01.06.2019     verfügbar

S0 02.06.2019     verfügbar

SA 08.06.2019     belegt

S0 09.06.2019     belegt

SA 15.06.2019      verfügbar

SO 16.06.2019     verfügbar

SA 22.06.2019     verfügbar

SO 23.06.2019     verfügbar

SA 29.06.2019    verfügbar

SO 30.06.2019     verfügbar